Gå till innehåll
Skånes Simförbund

9 § Valberedning

Valberedningen ska vara sammansatt av ordförande och minst två ledamöter, minst en kvinna och minst en man. Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden. Valberedningen ska i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom SDF.

Senast 1 december, året före SDF-mötet ska valberedningen skriftligen fråga dem, vilkas mandattid utgår vid SDF-mötets slut, om de vill kandidera för den kommande mandatperioden.


Senast 8 veckor före SDF-mötet ska valberedningen skriftligen meddela de röstberättigade föreningarna inom SDF, vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur.
De röstberättigade uppmanas att skriftligen nominera kandidater för val enligt punkterna 14–19 i ärendeförteckningen för SDF-mötet.


Senast 4 veckor före SDF-mötet ska de röstberättigade skriftligen till valberedningen nominera kandidater till val enligt punkterna 14–19. Valberedningen får själv nominera kandidater till val enligt punkterna 14 18.

Senast 7 dagar före SDF-mötet ska valberedningens fullständiga förslag till val enligt punkterna 14–18 samt en fullständig förteckning över de kandidater som nominerats till val enligt punkterna 14 19, sändas till de föreningar som är röstberättigade vid mötet.

Valberedningens ordförande ska vid kandidatnomineringen vid SDF-möte meddela mötet valberedningens förslag. Ombuden och övriga med förslagsrätt vid mötet har möjlighet att föreslå ytterligare kandidater. Plädering får förekomma för föreslagna kandidater.

Valberedningens förhandlingar som är förtroliga ska protokollföras. Efter SDF-möte ska protokollet överlämnas till styrelsen.

Valberedningen bör även förbereda nomineringar till SSF-styrelsen och berörda RF-SISU distriktsförbunds styrelser.