Gå till innehåll
Skånes Simförbund

5 § Röstlängd

SSF ska senast 15 januari publicera en förteckning över samtliga medlemsföreningar i respektive distrikt. Av förteckningen ska framgå om föreningen fullgjort sina skyldigheter gentemot SSF. Skånesims styrelsen ska med förteckningen som grund upprätta en röstlängd för SDF-möte omfattande de medlemsföreningar som fullgjort sina skyldigheter mot SSF och Skånesim enligt beslut av SSF-möte respektive SDF-möte.

Röstlängden ska ange hur många röster respektive förening har enligt 2 kap 1§.


Röstlängden gäller oförändrad under kalenderåret.

Röstlängd vid SDF-möte ska uppta samtliga ombud som har rösträtt vid mötet med angivande av ombudets namn och representerad förening.