Gå till innehåll
Skånes Simförbund

7 § Omröstning och beslut

Vid SDF-möte sker omröstning öppet.

När röstberättigat ombud begär det ska val ske med slutna sedlar.

Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av röstberättigad ordförande. I annat fall samt vid samtliga val ska lotten avgöra.

Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som ska väljas.


Vid SDF-möte har styrelseordförande och styrelseledamöter samt revisorer yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt, såvida inte vederbörande har fullmakt som ombud för röstberättigad organisation.

Person som avses i föregående stycke och som är ombud får inte delta i beslut vid beviljande av ansvarsfrihet, vid val av revisorer eller vid avgörande av fråga för vilken vederbörande är ansvarig i styrelsen.

Beslut fattade av SDF-möte gäller från mötets avslutande om inte annat bestämts.