Gå till innehåll
Skånes Simförbund

2 § Yttrande och förslagsrätt

Yttrande och förslagsrätt vid SDF-möte har, utöver ombuden, ledamot av styrelsen, berörda
RF-SISU distriktsförbunds och SDF:s revisorer samt motionär vad avser egen motion.


Representant för RF, SSF och berörda RF-SISU distriktsförbund har yttranderätt vid SDF-möte.

SDF-möte får även ge annan person rätt att yttra sig vid möte. Sådan rätt kan begränsas till visst ärende eller ges för mötet i dess helhet.