Gå till innehåll
Skånes Simförbund

Vårt uppdrag

Det är vår uppgift som distriktsförbund att vara en länk mellan föreningarna ochSvenska Simförbundet. Vi ska samordna och driva regionalt utvecklingsarbete inom Svensk Simidrott, samt skapa förutsättningar för att föreningarna ska kunna förverkliga kommande strategiarbete 2018-2025.

Skånesim har inom sitt verksamhetsområde följande obligatoriska grunduppgifter:

  • verka för simidrottens utveckling
  • verka för att av SSF centralt beslutade åtgärder genomförs
  • initiera och genomföra utbildning
  • främja utvecklingen av samtliga SSF:s ansvarsområden och discipliner
  • samordna tävlingsverksamheten och besluta om sanktion för tävlingar
  • ansvara för utbildning och godkännande av funktionärer
  • främja en effektiv kontaktverksamhet med det regionala och lokala samhället.

I allt arbete som vi inom distriktet gör är det simidrottaren som står i centrum.
I allt arbete är det dessutom Riksidrottsförbundets värdegrund som leder oss i arbetet.

Idrottens värdegrund

Varje förening och varje förbund beslutar själv över sin verksamhet. Idrottsrörelsens har kommit överens om en gemensam värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån:

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Alla rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar- Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.