Gå till innehåll
Skånes Simförbund

8 § Ärenden vid SDF-möte

SDF-möte öppnas av distriktsordföranden eller, vid distriktsordförandens förhinder, av vice ordföranden i SDF-styrelsen.

Vid SDF-mötet ska följande ärenden förekomma:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fastställande av föredragningslista för mötet.
 3. Fråga om mötet är utlyst i rätt ordning och tid.
 4. Val av ordförande för mötet.
 5. Val av sekreterare för mötet.
 6. Val av två protokolljusterare.
 7. Val av erforderligt antal rösträkna­re, andra än protokolljusterare.
 8. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 9. Behandling av styrelsens årsredovisning för det senaste räkenskapsåret.
 10. Behandling av revisionsberättelsen för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning för samma tid.
 12. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen och i valberedningen, för minimiantal se 3 kap 1§ resp.
  2 kap 9§.
 13. Kandidatnominering för val enligt punkterna 14–19.
 14. Val på ett år av distriktsordförande tillika ordförande i styrelsen.
 15. Val på två år av erforderligt antal ledamöter i styrelsen, för könsfördelning se 3 kap 1§.
 16. Val på ett år av en revisor och en revisorssuppleant eller revisionsbolag.
 17. Val av ombud till SSF-mötet jämte erforderligt antal suppleanter.
 18. Val av ombud till berörda RF-SISU distriktsförbundsmöten jämte erforderligt antal suppleanter.
 19. Val på ett år av ordförande och erforderligt antal ledamöter, minst en kvinna och minst en man i valberedningen.
 20. Fastställande av de skyldigheter som förening har att iaktta mot SDF.
 21. Redovisning av långsiktiga och kortsiktiga mål samt ekonomisk planering.
 22. Behandling av ärenden, vilka getts in i den ordning som anges i 2 kap 4 § samt av ärenden som styrelsen hänskjutit till mötet.