Gå till innehåll
Skånes Simförbund

11 § Revision

Skånesims räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas i enlighet med lag och god revisionssed av enligt 2 kap 8 § p 16 utsedd revisor eller utsett revisionsbolag.

Ansvarig revisor ska årligen senast 20 februari efter verkställd revision, till Skånesims styrelsen överlämna sin revisionsberättelse.

Om revisor kräver det ska SDF-styrelsen kalla till extra SDF-möte. Se även 2 kap 10 §.