Gå till innehåll
Skånes Simförbund

10 § Extra SDF-möte

Styrelsen ska då den finner det erforderligt, eller då minst 1/3 av de vid senaste SDF-möte röstberättigade föreningarna, eller revisor kräver det, sammankalla extra SDF-möte. Mötet ska hållas senast 45 dagar efter det att kravet framställdes till styrelsen.

För extra SDF-möte gäller samma bestämmelser avseende rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt som vid ordinarie SDF-möte.

Kallelse till extra SDF-möte ska tillsammans med ärendeförteckningen för mötet och därtill hörande handlingar sändas till samtliga röstberättigade föreningar och övriga organisationer med yttrande- och förslagsrätt vid mötet senast 20 dagar före mötet. Kallelsen ska samtidigt publiceras i SSF:s officiella kungörelseorgan.

Vid extra SDF-möte får andra ärenden än de som finns upptagna i ärendeförteckningen inte behandlas.

Extra SDF-möte får inte hållas på dag när berörda RF-SISU distriktsförbundsmöten pågår.