Gå till innehåll
Skånes Simförbund

1 § Tidpunkt, sammansättning och beslutsförhet

SDF-möte ska hållas varje år under mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar. Möte får dock inte hållas på dag när berörda RF-SISU distriktsförbundsmöten pågår.

SDF-möte består av ombud utsedda av de medlemsföreningar som är upptagna i röstlängden för det år SDF-möte äger rum. Varje sådan förening har en röst. Förening som under det föregående året erhållit mästerskapspoäng vid senior-DM har därutöver ytterligare en röst.

Ombud ska för att få utöva rösträtten ge in fullmakt undertecknad av ordföranden eller sekreteraren i den förening som ombudet representerar. Ombud får representera endast en förening. Ledamot i Skånesims styrelse får inte vara ombud för medlemsförening.

SDF-möte är beslutfört med det antal ombud som är närvarande vid mötet.