Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Demokratiska rättigheter

Ideella organisationser anslutna till Riksidrottsförbundet, via medlemskapet i något specialförbund som t ex Svenska Simförbundet, ska styras av medlemmarna.
Styrningen av verksamhet, ekonomi och organisation gör röstberättigade medlemmar främst under årsmötena.

Mellan årsmötena ska den valda föreningsstyrelsen genomföra och följa upp tagna årsmötesbeslut i enlighet med föreningens stadgar. Föreningen behöver även agera i enlighet med stadgar, regler samt beslut i Riksidrottsförbundet, Svenska Simförbundet, det egna simdistriktsförbundet och distriktsidrottsförbundet RF-SISU.

Föreningsdemokrati ska råda i ideella organisationser. De beslut som tas under föreningens årsmöte ska gillas av majoriteten av röstberättigade medlemmar, antingen 2/3-dels majoritet som vid stadgeändringar eller av minst 51 % av röstberättigade medlemmar (absolut majoritet) som vid val av föreningsstyrelse.

Röstberättigad medlem kan framföra egna förslag till föreningens årsmöte. De ska skickas till föreningens styrelse i enlighet med det som står angivet i föreningens stadgar.

Rättigheter och skyldigheter

Vilka demokratiska rättigheter och skyldigheter som medlemmarna har ska vara reglerat i föreningens egna stadgar. Riksidrottsförbundet har normalstadgar som nybildade föreningar använder för att utforma sina egna stadgar. Normalstadgarna uppfyller föreningsjuridiska och föreningsdemokratiska krav och i dem står det bland annat att medlemmarna:

  • ska följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa ovan nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,
  • har rätt till information om föreningens angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande informera medlemmarna om föreningens angelägenheter så länge detta inte kan skada föreningens intressen
  • Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Föreningen har därvid rätt att uppställa särskilda villkor för utövande av vissa uppdrag.
  • Vid deltagande i tävling eller uppvisning representerar medlem sin förening. Föreningen bestämmer förutsättningarna för medlems deltagande i tävling eller uppvisning.

Föreningar som bildades för flera år sedan rekommenderas att jämföra sina stadgar med Riksidrottsförbundets normalstadgar och överväga om det finns anledning att göra korrigeringar och/eller tillägg. Vill du läsa mer om RF's normalstadgar Pdf, 274.2 kB.?

Allas rätt att vara med

Alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk och social bakgrund, religion/trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Allas rätt att vara med innebär även att politisk åskådning aldrig kan vara en grund för att utestänga någon. Alla som vill kan bli medlem i en förening.

Fler barn- och unga behöver delta aktivt i föreningsdemokratin, så formerna för att inkludera barn och unga i idrottsföreningars beslutsprocesser behöver utvecklas.

Publicerad: 2022-07-15

Senast uppdaterad: 2022-10-17

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -