Gå till innehåll
Skånes Simförbund

3 § Beslutsförhet

Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter kallats senast 4 dagar före sammanträdet och minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Om ordföranden finner det nödvändigt kan brådskande ärenden avgöras efter hörande av ledamöterna. Sådana beslut ska protokollföras.