Gå till innehåll
Skånes Simförbund

1 § Sammansättning

Styrelsen ska vara sammansatt av ordförande och minst sex ledamöter. Antalet ledamöter bör vara lika fördelat mellan kvinnor och män, dock ska minst två ledamöter vara kvinnor och minst två ska vara män.

Ordförande väljs för ett år, övriga ledamöter för två år, hälften varje år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande. Styrelsen tillsätter dessutom sekreterare och kassör.


Styrelsen får tillsätta särskilda organ som behövs för verksamheten. Styrelsen ska eftersträva att dessa får sådan sammansättning att jämställdhet mellan kvinnor och män nås och att ungdomar ingår.