Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Ideella uppdrag

Samtliga personer som har ideella uppdrag i Svensk Simidrotts centrala organisation ska

 • ha god kännedom och arbeta utifrån den Strategiska planen.
 • aktivt arbeta och följa våra grundläggande värderingar.
 • följa våra stadgar och alltid se till Svensk simidrotts bästa.

Sammansättningen av alla grupper ska sträva efter ha en så god balans som möjligt avseende ålder, kön och fördelning över Sverige. Alla som ingår i en grupp ska ha den kompetens som krävs för uppdraget. 

Simförbundsmötet väljer jämna år

 • Valberedning (ordförande + 4 ledamöter)
 • Revisor (ordinarie + ersättare)
 • Lekmannarevisorer (3 ordinarie)
 • Ansvarsnämnd (ordförande, vice ordförande, 3 ledamöter)

Styrelsen utser jämna år
Vid styrelsens konstituerande möte efter Simförbundsmötet utser styrelsen:

 • Regelkommitté
  En ordförande och två ordinarie ledamöter i RK. I samråd med respektive simidrott utser RK en representant och ersättare för varje simidrott vilket anmäls till och beslutas av styrelsen senast 3 månader efter simförbundsmötet.
 • Medaljkommitté
  En ordförande i medaljnämnden.
  Ordförande i nämnden nominerar övriga ledamöter vilket anmäls till och beslutas av styrelsen senast 3 månader efter simförbundsmötet.
 • Antidopingkommittén
  En ordförande i antidopinggruppen.
  Ordförande i gruppen nominerar övriga ledamöter vilket anmäls till och beslutas av styrelsen senast 3 månader efter simförbundsmötet.
 • Kontaktpersoner
  Två kontaktpersoner i styrelsen för simförbundsdistrikten och en kontaktperson för föreningen Svensk Elitsimnng (SES).
 • Nätverk med distriktsordförande
  Styrelsen fastställer en nätverksgrupp bestående av ordförande i SSF Styrelse och alla SDF-ordföranden.

Styrelsen utser ojämna år

 • medlemmarna i de idrottsliga utskotten

Röstberättigade medlemmar i Svenska Simförbundet (föreningar och distrikt), sportchef och verksamhets- och landslagsansvariga inom respektive simidrott har rätt att nominera till de idrottsliga utskotten. Nomineringsperiod är januari/februari under det år som ligger mellan två ordinarie simförbundsmöten (ojämna år). Förbundschefen ansvarar för att förslag om vilka som ska ingå i utskotten tas fram och styrelsen fattar ett beslut om utnämningarna senast utgången av april samma år.

Simhopps-, öppet vatten- och poloutskotten leds av respektive idrotts verksamhetsutvecklare. Parasims-, konstsim- och mastersutskotten leds av en ordförande som utses av styrelsen.

Alla idrottsutskott bör bestå av totalt 3-5 medlemmar och rapporterar till Sportchefen.

Inom styrelsen finns en kontaktperson för respektive idrott som också är en resursperson för utskotten och denne bör kontinuerligt informeras om arbetet inom utskottet (t ex genom protokoll och mötesanteckningar).

Projektgrupper
Idrottsutskotten kan utse projektorienterade eller stående arbetsgrupper, för specifika arbetsuppgifter. Vid bildande, upplösande eller förändringar av arbetsgrupper ska detta meddelas sportchefen.

Projektgrupper kan utses av styrelsen, förbunds- eller sportchef där såväl anställd personal som ideella personer kan ingå.

Publicerad: 2022-06-01

Senast uppdaterad: 2022-10-19

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -