Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Årsmötesprotokoll

2021 Pdf, 1.3 MB.
2000
2019
2018
2017

Årsmöte

Klubba

 

Årsmöte ska hållas varje år under mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar. Årsmöte får
inte äga rum när distriktsidrottsförbundsmöte pågår.

Årsmötet består av ombud utsedda av de medlemsföreningar som är upptagna i röstlängden för det
år årsmötet äger rum. Varje sådan förening har en röst. Förening som under det föregående året
erhållit mästerskapspoäng vid senior-DM har därutöver ytterligare en röst.

Ombud ska för att få utöva rösträtten ge in fullmakt undertecknad av ordföranden eller sekreteraren
i den förening som ombudet representerar. Ombud får representera endast en förening samt får inte
vara ledamot av förbundsstyrelsen.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som är närvarande vid mötet.