Gå till innehåll
Distrikt Stockholm

Årsmöte 2024

Info kring hur SDF arrangerar årsmöten

Årsmöte ska hållas varje år under mars månad på tid och plats som styrelsen beslutar. Årsmöte får inte äga rum när distriktsidrottsförbundsmöte pågår.

Årsmötet består av ombud utsedda av de medlemsföreningar som är upptagna i röstlängden för det år årsmötet äger rum. Varje sådan förening har en röst. Förening som under det föregående året erhållit mästerskapspoäng vid seTextnior-DM har därutöver ytterligare en röst. Ombud ska för att få utöva rösträtten ge in fullmakt undertecknad av ordföranden eller sekreteraren i den förening som ombudet representerar. Ombud får representera endast en förening samt får inte vara ledamot av förbundsstyrelsen.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal ombud som är närvarande vid mötet.