Gå till innehåll
Skånes Simförbund

4 § Stadgar

Skånesims stadgar ska följa den av SSF-möte fastslagna Stadgemall för SSF:s distriktsförbund (SDF) och godkännas av SSF-styrelsen

Tillägg till dessa stadgar får beslutas av SDF-mö­te och ska godkän­nas av SSF.

För beslut om stadgeändring krävs bifall av minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Utöver vad som föreskrivs i dessa stadgar och bestämmelser, gäller i tillämpliga delar SSF:s, Sveriges Riksidrottsförbunds (RF), Studieförbundet SISU idrottsutbildarnas (SISU), RF-SISU distriktsförbunds, internationella simförbundets (FINA) stadgar och regler.