Gå till innehåll
Skånes Simförbund

2 § Upplösning av Skånesim

Efter godkännande av SSF kan SDF-möte upplösa förbundet genom beslut härom med minst 2/3 majoritet av antalet avgivna röster vid två på varandra följande ordinarie SDF-möten. I beslut om upplösning av förbundet ska anges att förbundets tillgångar ska an­vändas till bestämt idrottsfrämjande ändamål.