Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Anvisningar simmärken

Arrangörs- och promotionsrätt

Rätt att anordna prov för simmärken har enskilda personer, lärare/ledare i skolor, föreningar och organisationer under förutsättning att fullgod kontroll och säkerhet kan garanteras.

Kontrollanter

Kontrollant ska vara fyllda 16 år och väl känna till simmärkesbestämmelserna och provens utförande. Kontrollanten ska bedöma om provtagaren har tillräcklig simkunnighet och god hälsa för att kunna genomföra simprovet.

Promotion

Promotion är en festlig och högtidlig avslutning på simskolan då provtagarna för kandidaten och magistervärdigheten får pillövs- och eklövskransar. Eleverna får visa sina kunskaper och simläraren arrangerar lekar, livräddningsuppvisningar,
tävlingar m.m.

Provtagning

En simmad sträcka eller moment får tillgodoräknas endast för ett simmärke. Ex. om man vid prov för silvermärket simmar 600 m istället för föreskrivna 300 m gäller detta inte som inteckning för annat märke. Vid märkestagning bör vattentemperaturen inte understiga 17 grader. Om det är längre sträckor som ska simmas i kallt vatten ska märkeskontrollanten vara observant på tecken till nedkylning. Om detta sker ska simningen avbrytas. Barn och ungdom är mindre tåliga för kyla än vuxna.

Simning

Angiven sträcka ska simmas med valfritt simsätt. Simsätt i magläge kan vara crawl, bröstsim eller fjärilsim. Simsätt i ryggläge kan vara ryggsim (ryggcrawl) eller livräddningsryggsim.

Simglasögon

Simglasögon får ej användas t.o.m. Pingvinen guld.

Flytning

Vid provets genomförande ska kroppen befinna sig i ryggläge från alternativt lodrätt till liggande. Flytningen kan utföras stillastående med tidtagning eller med förflyttning. I bådafallen ska benen hållas stilla och armarna vara under vattnet och på sätt som innebär bästa möjliga flytläge för individen. Frånskjut vid förflyttning får inte ske vid start eller vändning.

Vattentramp

Provet är en övning att i första hand stillastående kunna hålla sig i vattenytan och att vid behov kunna använda armarna för annat arbete. Provet ska utföras med förflyttning eller på stället på den tid som anges för simmärket. Kroppen hålls lodrätt i vattnet. Bentaget utförs liksidigt eller växelsidigt och med armarna in mot kroppen och händerna fästa på höfterna.

Längddykning

Provet får börja med startdyk från kanten/bryggan eller från stillastående i vattnet. Den simmade sträckan mäts vinkelrätt mot startplatsen. Under längddykningen ska hela kroppen vara under vattenytan. Vid längddykning utomhus och i vatten
med dålig sikt bör märkestagaren använda säkerhetslina med flöte.

Djupdykning

Vid provtagning används ett väl synligt sänke som placeras 3 m vinkelrätt från starten och på det djup som anges för märket. Upprepade neddyk ska utföras i en följd, om en dykning misslyckas görs provet om i sin helhet. Vid djupdykning i vatten med dålig sikt bör säkerhetslina användas. Simglasögon eller cyklop får inte användas vid
provtagning.

Hopp/dyk

Vid hopp/dyk ska följande vattendjup gälla enligt SSF:s stadgar och tävlingsbestämmelser.

Höjd Vattendjup
1,0 m 3,5 m
3,0 m 3,8 m
5,0 m 3,8 m
7,5 m 4,5 m
10,0 m 5,0 m

Vid hopp och dyk i öppet hav eller insjö ska noga beaktas att vattennivån kan variera kraftigt vid olika tidpunkter och väderlek. Märkeskontrollanten måste därför vid varje hopp/dyktillfälle noga kontrollera vattendjupet.

Flyta med kläder

Märkestagaren ska vara klädd i långärmad överdel och långa byxor.

Livräddning

Märkestagaren ska ha kunskap om regler för bad- och båtvett samt i förekommande fall även isvett. Märkestagaren ska få kunskap i användandet av räddningsmateriel ex livboj, flytväst och att kunna undsätta nödställd person med hjälp av förlängda armen, kunna förbereda för HLR och stabilt sidoläge samt redogöra för larmrutiner vid olycka. Vid livräddning av nödställd person ska alltid livboj eller annat hjälpmedel
användas.

Provperiod

Samtliga prov för ett märke ska avläggas inom 12 månader från första provet.

Personer med funktionsnedsättning

Samråd har skett med Svenska Parasportförbundet vid utarbetandet av dessa simmärkesbestämmelser och gäller därför även för personer med funktionsnedsättning. Samtliga prov kan vid behov anpassas individuellt.

Hyperventilering

Hyperventilering, långa och djupa in- och utandningar som påverkar hjärnan, är riskfyllt och ej tillåtet i samband med djup- och längddykning. Var uppmärksam vid upprepade försök då en omedveten hyperventilering kan förekomma.

Publicerad: 2022-07-04

Senast uppdaterad: 2022-11-02

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -