Gå till innehåll
Svensk Simidrott

Simförbundsmötet 2024 – detta beslutades

Helgen den 20-21 april hölls 2024 års Simförbundsmöte i Norrköping. Nedan följer det som beslutades under mötet.

Ta del av motionerna i sin helhet HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ta del av propositionerna HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Motioner

Motion 1: Från Simklubben Neptun, Stockholmspolisens IF Simförening och Spårvägen Simförening angående möjligheten till att dela upp fullsanktionerade simtävlingar i A- respektive B-klassning där B-klassade tävlingar tillåts genomföras med färre antal funktionärer. Mötet beslöt enligt styrelsens bifallsyrkande.

Motion 2: Från Spårvägen Simförening angående att förändra regeln om lagsamverkan. Mötet beslöt enligt motionärens bifallsyrkande.

Motion 3: Från Spårvägen Simförening angående att ta bort en lydelse i beskrivningen av fortsättningstävling. Mötet beslöt enligt motionärens bifallsyrkande.

Motion 4: Från Spårvägen Simförening angående att utvärdera distriktsstrukturen i svensk simidrott. Mötet beslöt enligt styrelsen bifallsyrkande med en omformulerad att-sats: Att styrelsen gör en uppföljning av distriktsindelningen som underlag för eventuella förändringar.

Motion 5: Från Simklubben Neptun angående att i den mån det är förenligt med internationella regler ska Svenska Simförbundet använda samma åldersgränser för uttagning av aktiva till junior- och ungdomslandslag inom förbundets olika simidrotter. Mötet beslöt enligt motionärens bifallsyrkande.

Motion 6: Från Simklubben Neptun angående att främja utvecklingen av konstsim genom att möjliggöra för ungdomslag med aktiva från fler än en förening att tävla vid internationella tävlingar inklusive mästerskap. Mötet beslöt enligt motionärens bifallsyrkande.

Motion 7: Från Simklubben Vänersborg angående att fördela vinstpengar lika. Mötet beslöt enligt styrelsens yrkande att med eget yttrande ska motionen anses besvarad.

Motion 8: från Simklubben Vänersborg angående att ta bort heatbegränsningar för parasimmare i Sverige. Mötet beslöt enligt styrelsens yrkande att med eget yttrande ska motionen anses besvarad.

Propositioner

Proposition 1 angående årsavgifter: Mötet beslöt enligt styrelsen yrkande att propositionen bifalls med ett tillägg: Att ge styrelsen i uppdrag att fastställa ett alternativt namn eller en definition för avgiften för barn 12 år och yngre som gör det tydligt att de inte innehar en licens motsvarande den som krävs för att delta i en sanktionerad tävling. Denna avgift kommer fortsatt att vara en av de föreskrivna avgifter enligt regel 172 Föreningsåliggande som varje förening ska betala in senast utgången av oktober månad varje år.

Mötet beslöt också att bifalla ett tilläggsyrkande av Markus Henningsson, Sundsvall: Syftet med tillägget är att tydliggöra:

- att det egna kapitalet kan minskas, men skall vara tillräckligt för att säkerställa verksamheten under minst två år av tillfälligt lägre intäkter.

- att det därutöver egna kapitalet ska användas till strategiska utvecklingsprojekt.

- att den löpande verksamheten måste balanseras avseende kostnader och intäkter.

Propositionen bifalles med följande tilläggsyrkande: Styrelsen åläggs att:

- fastställa vilken nivå av eget kapital som krävs för att säkerställa en bibehållen verksamhet även om intäkterna tillfälligt (under två år) och oförutsett tydligt minskar,

- under kommande år använda därutöver överskjutande eget kapital till strategiska utvecklingsprojekt.

- utvecklingsprojekten ska särredovisas inför varje budget med syfte, mål och kostnad. De ska vidare efter genomförande utvärderas.

Styrelsen åläggs vidare att balansera den löpande verksamhetens budget över tid. Detta sker genom rimligt säkerställande av intäktsökningar och/eller kostnadsbesparingar genererade av effektivisering av verksamheten och/eller prioritering/nedskärning av verksamhet.

Proposition 2 angående stadgeändringar: Mötet beslöt enligt styrelsen bifallsyrkande till propositionen.

Publicerad: 2024-04-24

Senast uppdaterad: 2024-05-02

Författare: Gustav Calderon

- Pahlén -

- Malmsten -

- Arena -