Mellan Norrlands Simförbund
888400-7470
Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31
Period 2022-01-01 - 2022-12-31
Resultatrapport ÅRL
Utskrivet 2023-01-23 08:57
Senaste vernr A 90

Period Ackumulerat Period fg år

INTÄKTER
Gåvor och bidrag
3880   Övriga bidrag (ej offentligrättsliga)
109 242,00 109 242,00 121 555,00
Summa gåvor och bidrag 109 242,00 109 242,00 121 555,00

Verksamhetsintäkter
3013   Start/anmälningsavgifter
0,00 0,00 23 073,50
3016   Årsavgifter
35 000,00 35 000,00 50 000,00
3049   Övriga intäkter
0,00 0,00 113 100,00
3052   Funktionärsutbildning
13 000,00 13 000,00 0,00
3099   Idrottsforum
155 332,00 155 332,00 0,00
3149   Läger Egypten
300 490,00 300 490,00 0,00
3153   Simidrottsledare och Simlärareutbildning
63 790,00 63 790,00 0,00
Summa verksamhetsintäkter 567 612,00 567 612,00 186 173,50

Summa intäkter 676 854,00 676 854,00 307 728,50

KOSTNADER
Verksamhetskostnader
4018   Plan/hallhyror
0,00 0,00 -5 698,00
4019   Kost för styrelsen
-1 982,00 -1 982,00 0,00
4021   Funktionärskostnader
-21 896,74 -21 896,74 0,00
4022   Priser, medaljer
-18 229,00 -18 229,00 -30 395,00
4026   Utbildningsmaterial
-2 023,00 -2 023,00 0,00
4027   Startavgifter
-11 500,00 -11 500,00 0,00
4030   Träningsläger
-402 598,00 -402 598,00 0,00
4031   Färdbiljetter
-4 118,00 -4 118,00 0,00
4099   Tränarkonferans
-3 000,00 -3 000,00 0,00
4222   Subventioner ledare
-104 349,00 -104 349,00 -1 600,00
Summa verksamhetskostnader -569 695,74 -569 695,74 -37 693,00

Övriga externa kostnader
5830   Kost och logi
-5 172,00 -5 172,00 -5 295,00
6070   Representation och uppvaktningar
0,00 0,00 -1 206,00
6090   Övriga föreningskostnader
-500,00 -500,00 0,00
6250   Postbefordran
0,00 0,00 -140,00
6420   Ersättningar till revisorer
-8 750,00 -8 750,00 -7 320,00
6530   Redovisningstjänster
0,00 0,00 -1 711,87
6550   Konsultarvoden
-3 639,00 -3 639,00 0,00
6570   Bankkostnader
-999,75 -999,75 -1 666,90
Summa övriga externa kostnader -19 060,75 -19 060,75 -17 339,77

Personalkostnader
7130   Arvode föreläsare (instruktörer m fl.)
0,00 0,00 -13 750,00
7610   Utbildning
-122 878,31 -122 878,31 -8 140,00
7612   Utbildning, idrottsutövare/tränare
0,00 0,00 8 140,00
Summa personalkostnader -122 878,31 -122 878,31 -13 750,00

Summa kostnader -711 634,80 -711 634,80 -68 782,77

Verksamhetens över-/underskott -34 780,80 -34 780,80 238 945,73


Över-/underskott efter finansiella poster -34 780,80 -34 780,80 238 945,73

Årets över-/underskott
8999   Årets över-/underskott
0,00 0,00 -238 945,73
Summa årets över-/underskott 0,00 0,00 -238 945,73

BERÄKNAT RESULTAT -34 780,80 -34 780,80 0,00