Mellan Norrlands Simförbund
888400-7470
Räkenskapsår 2022-01-01 - 2022-12-31
Period 2022-01-01 - 2022-12-31
Balansrapport ÅRL
Utskrivet 2023-01-23 08:55
Senaste vernr A 90

Ing balans Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Kassa och Bank
1920   Plusgiro
578 584,30 -34 780,80 543 803,50
Summa kassa och bank 578 584,30 -34 780,80 543 803,50

Summa tillgångar 578 584,30 -34 780,80 543 803,50

EGET KAPITAL
Balanserat över-/underskott
2060   Balanserade över-/underskott
-333 638,57 0,00 -333 638,57
Summa balanserat över-/underskott -333 638,57 0,00 -333 638,57

Årets över-/underskott
2069   Årets över-/underskott
-238 945,73 0,00 -238 945,73
Summa årets över-/underskott -238 945,73 0,00 -238 945,73

Summa eget kapital -572 584,30 0,00 -572 584,30

SKULDER
Övriga skulder
2990   Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
-6 000,00 0,00 -6 000,00
Summa övriga skulder -6 000,00 0,00 -6 000,00

Summa skulder -6 000,00 0,00 -6 000,00

Summa eget kapital och skulder -578 584,30 0,00 -578 584,30

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 -34 780,80 -34 780,80